NAT-NET DUNA/DUNAJ

Project summary SK

Názov projektu: Príprava naturparku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných iniciatív ochrany prírody

Napriek tomu, že vznik susedných regiónov Szigetköz a Žitný ostrov zapríčinili rovnaké faktory (vplyv Dunaja na krajinu) a tieto susedné chránené chránené územia sú blízko seba, volajúc po zosúladenie ochranárskych činností, spolupráca zodpovedných ochranárskych inštitúcií sa posilnila až v posledných rokoch.

V záujme ďalšieho posilnenia spolupráce a inštitucionalizácie cezhraničných kontaktov ochrany prírody v predchádzajúcom projekte NAT-NET DUNA/DUNAJ rozhodli partneri o založení naturparku v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova, v rámci ktorého sa zapojením miestnych zainteresovaných vyspracuje analýza a manažmentový plán naturparku.
Cieľom cezhraničného naturparku je koordinácia iniciatív zameraných na ochranu prírody, environmentálnu výchovu a ekoturistiku pozdĺž maďarsko-slovenskej hranice.

Aktivity projektu:
– spracovanie prípravnej analýzy a programu starostlivosti spoločného naturpaku na základe výsledkov z veľkého počtu workshopov za aktívnej účasti miestnych aktérov (napr. Regionálna rozvojová rada Szigetköz – Felső-Duna mente, cca. 10-10 samospráv a 10-10 neziskových organizácií, resp. podnikateľských subjektov z oblasti turizmu zo Žitného ostrova a Szigetközu).
– vytvorenie 3 mobilných interaktívnych výstav (jedna z nich je zameraná na geológiu Dunaja, druhá na hodnoty lesných ekosystémov Szigetközu a Žitného ostrova a tretia prezentuje faunu a flóru cezhraničnej oblasti) a 1 mobilného laboratória, ďalej prezentáciu týchto nástrojov v 6 strediskách environmentálnej výchovy a 30 školách regiónu na obidvoch stranách hranice
– podporovanie ekomobility zdokonalením existujúcich ekomobilných flotíl partnerov (pozostávajú z bicyklov a canoe, resp. prívesov na ich prevoz) a ich využitím v terénnych programoch
– realizácia iniciatív environmentálnej výchovy za účasti žiakov zo Žitného ostrova a Szigetközu, resp. organizovaním špeciálnych workshopov za účasti postihnutých ľudí
– ďalší rozvoj zelenej geocachingovej siete vytvorením ďalších 20 bodov a aplikácie s 15 geocachingovými túrami

V záujme zvýšenia úrovne cezhraničnej spolupráce partneri realizujú 174 cezhraničných podujatí s takmer 2500 slovenskými a maďarskými účastníkmi.

Názov vedúceho prijímateľa: Správa Národného parku Fertő-Hanság (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság)

Skrátený názov projektu: Nat-Net Duna/Dunaj 2

Celkový rozpočet: 464 460,20 EUR

Podpora z ERDF: 394 791,17 EUR

Webové stránky prijímateľov:

Správa NP Fertő-Hanság (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság):www.ferto-hansag.hu
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín: www.rrasamorin.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: www.sopsr.sk
Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület: www.pisztrangkor.hu
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata: www.mosonmagyarovar.hu

Webová stránka programu: www.skhu.eu

Táto podstránka nemusí nutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie.